چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران. سالن همایش های ابوریحان واقع در دانشگاه شهید بهشتی. ۳ آبان ۱۳۹۶ – ۵ آبان ۱۳۹۶. دانشگاه شهید بهشتی بعنوان پیشتاز ...