برگزارکنندگان: پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، مرکز ملی نقشه برداری مغز زمان برگزاری: 27 الی 29 شهریور 1395 ارسال مقالات: 15 مرداد 1395